International Hermest Group
Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi

 

BU ANLAŞMA (ANLAŞMA SÖZLEŞME) satın alım gerçekleştiği tarihte şu taraflar arasında Yürürlüğe girer.

Hermest International Group  (“Bu Taraf bundan sonra Şirket olarak anılacak”) İstanbul-Türkiye  , Nuhkuyusu Cd No: 191/2, Üsküdar/İstanbul

Satın almayı gerçekleştiren Kişi veya Kurum  (Bundan sonra Müşteri olarak anılacak) (Toptan Taraflar olarak da bahsedilecekler).

Müşteri ve Şirket aşağıdakiler kabul eder:

1.    Hizmetler

Sağlık Hizmetleri olarak.

Aşağıda bu hizmetler detaylandırılmıştır.

Danışmanlık Hizmetinin bir parçası olarak

ŞİRKET

1-  Tercih edilen paketteki bilgileri kurum veya kişiye uygulayacaktır.

2- Danışmanlığın ne olduğu Taraflarca bilindiği kabul edilmektedir.

3- Şirketin işletimi ile  ilgili konularda departmanların oluşturulması

4- Her departmana ait Stratejilerin geliştirilmesi.

5- Yapılması gereken toplantılarda dikkat edilmesi gereken konuların tespit edilmesi.

6- Bunların kayıt altına alınarak yapılabilirliğinin takibi.

7- İdeal duruma varmanın zaman gerektirdiği müşteri tarafından kabul edilmiştir.

8- Şirket gerek görülen açıklamaları yapmak görüşme sonucu atılan adımları müşteriye raporlamakla yükümlüdür.

9-Müşteri tarafından tespit edilen randevu saatinde şirket eğitmeni hizmet veremezse bir başka zamana müşterinin ihtiyacı karşılanacaktır.

10-Görüşmeler sistem üzerinden belirlenen ve şirket tarafından onaylanan yer ve saatlerde yapılır.

Müşteri

Müşteri, belirlenen zaman diliminde aşağıdakileri sağlamayı taahhüt eder:

1-Anket aracılığı ile gereken bilginin şirkete sağlanması

2-Geri dönüşlerin ve hizmetlerin ilerleyişi hakkında raporların paylaşılması.

3- Müşteri şirketten verilen görevleri yerine getirmediği taktirde anlaşma tek taraflı olarak fesh edilir ve müşteri her hangi bir ücret talebinde bulunamaz.

4- Hizmet verimliliği sürekliliğe bağlıdır, belirlenen seans ve görüşme sayısına göre müşteri devam etmekle sorumludur.

5- Müşteri şirket tarafından istenen kurulumlarda istikrarı sağlamakla sorumludur.

6- Müşteri  vereceği kararlardan, seçimlerden ve girişimlerden doğrudan sorumludur.

Danışmanlık Hizmetinin bir parçası olarak

            Şirket

            1-  Tercih edilen paketteki bilgileri kurum veya kişiye uygulayacaktır.

            2- Danışmanlığın ne olduğu Taraflarca bilindiği kabul edilmektedir.

            3-  Danışmanlık hizmetinde süreklilik esastır. Birlikte belirlenen seans sayısına göre görüşmelere danışan devam etmekle sorumludur.

            4- Danışmanlık psikoterapi değildir, kişisel ve eğitim ile ilgili hedefler oluşturma/ gerçekleştirme vb. konularında tasarlanmış profesyonel bir yardım ilişkisi olarak algılanmalıdır. Profesyonel psikolojik yardım gerektiren durumlarda ilgili uzmanın değerlendirebilmesi için yönlendirme yapılır.

            5- Danışmanlık süreci bir “tavsiye, yönlendirme, akıl verme” ilişkisi değildir. müşteri  her girişimi için araştırma, karar verme ve eyleme geçme konularında sorumludur.

            6- Müşteri vereceği kararlardan, seçimlerinden ve girişimlerinden doğrudan sorumludur.

            7- Danışmanlık görüşmelerinde gizlilik esastır. Koç, koçluk etik davranış standartlarına uymakla yükümlüdür.

            8- Danışmanlık süreci başlangıcında danışanı tanımaya yönelik yapılan ön görüşmelerde danışanın verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Özellikle sağlıkla ilgili konularda verilen bilgilerin sorumluluğu danışana aittir.

            9- Danışmanlık görüşmelerinde üçüncü şahıslar bulundurulmaz.

            11- Müşteri tarafından tespit edilen randevu saatinde şirket eğitmeni hizmet veremezse bir başka zamana müşterinin ihtiyacı karşılanacaktır.

            12-Görüşmeler sistem üzerinden belirlenen ve şirket tarafından onaylanan yer ve   saatlerde yapılır.

            13- Hiç bir şekilde bir hedef taahhüt edilmez. Sonuçların verimliliğinin değerlendirilmesi görecelidir.

            14- Şirket hizmet sonucunda ulaşılacak bir noktanın garantisini vermemektedir.

       

        Müşteri

Müşteri, belirlenen zaman diliminde aşağıdakileri sağlamayı taahhüt eder:

1-Anket aracılığı ile gereken bilginin şirkete sağlanması

2-Geri dönüşlerin ve hizmetlerin ilerleyişi hakkında raporların paylaşılması.

3- Müşteri şirketten verilen görevleri yerine getirmediği taktirde anlaşma tek taraflı olarak fesh edilir ve müşteri her hangi bir ücret talebinde bulunamaz.

4- Hizmet verimliliği sürekliliğe bağlıdır, belirlenen seans ve görüşme sayısına göre müşteri devam etmekle sorumludur.

5- Müşteri şirket tarafından istenen kurulumlarda istikrarı sağlamakla sorumludur.

6- Müşteri  vereceği kararlardan, seçimlerden ve girişimlerden doğrudan sorumludur.

2.    Tazminat ve Ödeme.

A.   Sitede seçilen programdaki ücreti müşteri hizmetten önce ödemekle yükümlüdür.

B.   Planlı programlardaki üyelik şartları her programın içindeki ödeme sistemine göre ilerler.

C.   Aşağıdaki hüküm yalnızca tekrarlanan banka veya kredi kartı yetkilendirilmelerinin cevaz verilmesi içindir.

İptal etme hakkı:

Müşteri hizmet şartlarını onayladıktan sonra sözleşme yürürlülüğe girer. Belirlenen seans zamanından 4 saat önce müşteri iptal etme hakkına sahiptir. İptalin mail yoluyla bildirilmesi şartı vardır. Mail ile bildirilmeyen iptallerde para iadesi yapılmaz.

3.    Özel Bilgiler ve Malzemelerin Kullanımı.

A.   Aksi bu anlaşmanın herhangi bir yerinde belirtilmedikçe bir Tarafın diğer Tarafa açıkladığı tüm bilgiler gizli ve özel sayılacaktır. (‘Özel Bilgiler’). Bu Özel Bilgilere sınırlama olmaksızın pazarlama ile ilgili bilgiler, satış programları, satış hacimleri, satışa dönüştürme oranları, satış yöntemleri ve süreçleri, satış teklifleri, ürünleri, hizmetleri, tedarikçileri, müşteri listeleri, eğitim kılavuzları, satış senaryoları, telepazarlama senaryoları, yatırımcıların isimleri ve müşteri bilgileri, işletme prosedürleri, fiyatlandırma politikaları, stratejik planları, fikri mülkiyet hakları, Taraflardan birinin çalışanları hakkındaki bilgiler ve Taraflardan birinin işleriyle ilgili ya da işlerine ait gizli ve özel bilgiler dahildir. Alıcı Taraf bu anlaşmanın icrasının her aşamasında Özel Bilgilerin korunan Ticari Sırları kapsadığının varsayıldığını ve herhangi bir Özel Bilginin alenen bilindiğini veya haklı olarak bilindiğinin ve açığa çıkartıldığının ispat yükünü taşıyacağını anlar ve kabul eder. Taraflar, çalışanları, yan kuruluşları, bağlı kuruluşları, acenteleri ve görevlileri, ne zaman ve nasıl açıklanmış olursa olsun, tüm Özel Bilgileri, son derece gizli bir biçimde ve kendi özel bilgilerini korumak için gösterdikleri ihtimamdan daha az olmayacak şekilde saklamayı kabul ederler. Taraflar, burada ön görülen ihtimamın derecesinin yeterli olduğunu taahhüt eder ve gösterirler. Taraflar, bu tür Özel Bilgileri korumak için makul olarak gerekli olan her türlü önlemi alırlar

B. Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, aşağıdaki şekilde olduğu ispat edilirse, alıcının bilgiyi kullanmasını yasaklayamaz veya sınırlandıramaz: (a) Alıcı tarafından daha önceden bilinenler, (b) bağımsız olarak Alıcı tarafça geliştirilen, (c) İfşa edilen tarafla benzer bir gizlilik yükümlülükleri olmayan üçüncü bir tarafdan elde edilmişse, ya da (d) Alıcının bu anlaşmayı ihlal anlamına gelmeyecek kamuya açık bir yerden elde etmesiyle.

C. Yetki.   Müşteri Şirkete bu anlaşma uyarınca yalnızca doğrudan pazarlamanın ve kampanyanın yaratılması münasebetiyle Ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, telif hakları, içerik, metin, yazılım, işlevsellik, sayfa ve diğer tasarım ve plan, medya ve diğer malzemeleri; kopyalamak, kullanmak, saklamak, kurmak, kamuya açık olarak sergilemek, kamuya açık bir şekilde yapmak ve yayınlamak için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan bir yetki verir. Burada özellikle belirtilmedikçe, Taraflar, çalışanları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, acenteleri ve atamaları, diğer Tarafın açık yazılı rızası olmadan hiçbir Özel Bilgiyi açıklamaz. Ek olarak, Taraflardan hiçbiri, bu Özel Bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen ticari ilişkileri ile ilgili amaçlar dışında kullanamaz. Alıcı tarafın geçerli bir kanun, yasa, düzenleyici bir işlem sebebiyle ya da mahkemenin, devlet kurumunun yahut düzenleyici komisyonun hukuka uygun bir emri sebebiyle Özel Bilgileri açığa çıkartması gerektiği durumda; Alıcı Taraf, İfşa Edilen Tarafın uygun koruyucu bir hükümden faydalanmak istemesini ve Özel Bilgileri gizliliğinin korunması için uygun adımlar atmak istemesini anlayışla karşılar. Sonuç olarak, Alıcı Taraf diğer Tarafa bu türden isteklerin derhal bildirilmesini sağlayacağını kabul eder.

D.Portföy Açıklanması. Müşteri, bu sözleşmenin uygulanması için yaratılan malzemelerin ,bu sayılanlar dahil olmak ve bunlarla sınırı kalmamak üzere, Şirketin portföyü, örnekleri ve kendi işini anlatan tanıtımlar için Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında kullanabileceğini kabul eder. Müşterinin bazı belirli materyalleri bu fıkra kapsamındaki yayınlardan hariç tutmak istemesi veya yayınlanma sürelerini kısıtlanmasını istemesi durumunda bu istek Şirket ve Müşterinin yazılı olarak anlaşmaya varabilirler.

       E..Hukuki Çözüm Yolu. Taraflar Özel Bilgilerin karşılıklı değiş tokuş etmesini değerli ve emsalsiz olduğunu ve bunların sözleşmenin ihlali kapsamında ifşa edilmesinin karşı tarafa tamiri mümkün olmayan bir zarar vereceğini ve bu zararın maddi olarak karşılanmasının yeterli olmayacağını kabul ederler. Buna göre, olumsuz olarak etkilenen tarafın, anlaşmanın ihlali veya ihlal edilme tehdidinin bulunması durumunda mahkemeden acilen bu haksızlığın durdurulmasını talep etme hakkı vardır.

4. Ek Hizmetler.

Müşteri tarafından talep edilen ve Şirket tarafından yapılması kabul edilen bu sözleşmenin kapsamı dışındaki hizmetler, saat başına karşılıklı  olarak belirlenen ve mail yoluyla onaylanan tutarla ücretlendirilecektir. Ek Hizmetler yapılmadan önce Müşteri bilgilendirilecek ve Müşterinin bunu yazılı olarak (e-posta yeterli) onaylaması gerekecektir. Şirket, bu tür ek hizmetlerin toplam maliyetini önceden Müşteriye bildirmek zorunda değildir. Ayrıca Şirketin uygun gördüğü durumlarda Müşteriye bu ek hizmetler için paket fiyatlardan yararlanmasına izin verilecektir.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

Şirket herhangi bir tesadüfi zararlardan, netice zararlarından, dolaylı ve yan zaralardan sorumlu değildir. Ayrıca Hizmetin işleyişinden veya işlemeyişinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen kazanç kaybı ve iş kesintilerinden sorumlu değildir. Şirketin bu türden herhangi bir zarardan sorumlu olduğu belirlendiğinde; Müşteri, Şirkete karşı tek çaresinin söz konusu Hizmetler için yapılan ödemelerin iadesi ile sınırlı olduğunu kabul eder. Müşteri tarafından Şirkete verilen hatalı veya eksik bilgilerden kaynaklanan hatalardan Şirket sorumlu değildir. Müşteri, doğrudan veya dolaylı olarak taraflara açılan dava ile veya taraflarca açılan dava ile sözleşme de kararlaştırılan kısıtlamalardan daha fazla tazminat talep edemeyeceğini kabul eder. Şirket, iş sahasının bilinmeyen özellikleri, politikalardaki değişikler veya hizmet şartlarındaki değişikler gibi ve bunlarla sınırlı olmayan (numerus clausus değil) kendi kontrolü dışında gelişen zararlardan, gecikmelerden ve maliyetlerden Müşteriye karşı sorumlu değildir..

6. Anlaşmazlıkların Ele Alınması.

Taraflar, bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığın ve Müşteri tarafından Şirkete ödenen paraların iadesi için yapılan herhangi bir talebin, geçerli Devlet ve Federal yasalara uygun olarak ele alınacağını kabul ederler. Özellikle, Müşteri yasanın izin verdiği ve bu Sözleşmede belirtilen 4 saat öncesinden iptal süresinden sonra kredi kartı ödemelerini iptal ederse, bu Anlaşma derhal sona erer. Şirket, bu tür iptallere karşı çıkma ve yerine getirmiş olduğu fakat ücretinin ödenmediği dolayısıyla Müşterinin borçlu olduğu paralar bakımından Müşteriyi takip etme hakkını saklı tutar .Müşteri, herhangi bir kredi kartı iptali anlaşmazlığında haklı olup olmadığına bakılmaksızın iptal talebi itibariyle yapılmış olan işler için saatlik ( 500 tl.  ) üzerinden Müşterinin projesi üzerinde çalışılan saate göre Şirkete ödeme yapmakla yükümlüdür. Şirket, Müşterinin talebi üzerine makul bir süre içinde harcanan saatlerin listelenmesi yapacak ve bildirecektir ve bu listelemenin Müşteriye bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Müşteriden ödemenin tamamını yapması beklenir. Müşteri, eğer 30 gün içinde yukarda belirtilen çalışılmış saatler için Şirkete ödeme yapmazsa, kredi kartı iptali ile ilgili uyuşmazlığın sonucu ne olursa olsun, Şirket sözleşmenin ihlali nedeniyle mahkemede yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, Eğer ki Şirket bu kredi kartı iptalinde uyuşmazlığında haklıysa, Şirket bu durumda, şirket ve temsilcilerinin bu tür uyuşmazlıkların ele alınması için harcadıkları zaman sebebiyle oluşan ticari kar kayıpları dahil olmak üzere ve bunlarla da sınırlı kalmamak üzere; kredi kartının iptaline itiraz etmesi veya kendini savunması sebebiyle ortaya çıkan maliyet bakımından Müşteriyi takip etme hakkını saklı tutar. Bu durumda ücretlendirme Şirketin saatlik çalışma oranı olan ( 500 tl. )  üzerinden olacaktır.  

7.       Garanti Yok.

Şirket belirli bir performansı veya sonucu garanti etmiyor. Şirket diğer müşterilerden elde ettiği sonuçları tanıtım için ve pazarlama aracı olarak Müşteriye gösterebilir. Bu, Müşteri tarafından herhangi bir şekilde vaat edilen sonuç olduğu veya sonuç seviyesini gösterdiğine yönelik yorumlanmamalıdır.

8.       İletişim.

Müşteri taraflar arasındaki iletişimin e-posta aracılığıyla yapılacağını kabul eder, e-posta adresi ise info@difference-agency.com dur. Eğer Müşteri telefonla konuşmak isterse, bu isteğini belirten bir e-posta göndermelidir. Şirket bu görüşmeyi ayarlamak için Müşteri ile işbirliği içinde olacaktır. Şirketin ofis saatleri 09:00-17:00 dır. Şirketin e-postalara 24 ile 48 saat içinde cevap verecektir. Bu süreye hafta sonları (cmts-pazar) ve resmi tatiller dahil değildir.

9.       Sözleşmenin Bütünlüğü.

Bu anlaşma nihai, eksiksiz ve taraflara özel bir anlaşmadır. Yazılı ve tarafların imzası ve e-posta onayı olmaksızın yapılan hiçbir düzeltme veya değiştirme geçerli olmayacaktır.

10.     Anlaşma Hükümlerinin Ayrılabilirliği.

Eğer bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz yahut uygulanamaz (imkansız) olarak addedilirse, ilgili o hüküm bu anlaşmanın hiçbir zaman parçası olmamış gibi yorumlanmalı ve uygulanmalıdır. Geri kalan hükümler yürürlülükte kalmaya devam edecektir.

11.     Başlıklar.

Bu anlaşmada kullanılan başlıklar kolaylık sağlaması içindir. Anlaşmanın içeriğini yorumlamak ve kısıtlamak için kullanılamaz.

12.     Yorumlanması ve Uygulanması.

Taraflar bu sözleşmenin yorumunun devletin Türkiye Cumhuriyeti  yasalarına tabii olduğunu kabul ederler. Taraflardan birinin bu anlaşmanın hükümlerinin icrası için yasal yollara başvurması gerektiği durumlarda, bu yetkinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemesine ait olduğunu kabul ederler.

                                                                                           

            Müşteri satın almayı gerçekleştirip Şirket randevuyu onayladığında anlaşma geçerlilik kazanacak. Taraflar bu anlaşmayı kabul ettiğini onaylamış olacaktır.